91/540/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 1991 για τροποποίηση της απόφασης 88/139/ΕΟΚ για το πολυετές πρόγραμμα προσανατολισμού του αλιευτικού στόλου ( 1987 - 1991 ) που υποβλήθηκε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86