Zawiadomienie dla użytkowników substancji kontrolowanych w Unii Europejskiej dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2008 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową