Teatis selliste kontrollitavate ainete kasutajatele Euroopa Liidus, mille oluline kasutus ühenduses on 2008. aastal lubatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2037/2000 osoonikihti kahandavate ainete kohta