Oznámení uživatelům regulovaných látek v Evropské unii povolených k základnímu použití ve Společenství v roce 2008 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu