Решение на Европейския банков орган в потвърждение, че непоисканите кредитни оценки, изготвяни от някои АВКО, имат същото качество като техните поискани кредитни оценки