Υπόθεση C-554/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyski gradski sad (Βουλγαρία) στις 3 Δεκεμβρίου 2014 — Ποινική διαδικασία για μείωση της ποινής του Atanas Ognyanov