Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2017 9. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/878 lisa 2. osa Ühendkuningriiki käsitlevat kannet seoses Põhja-Iirimaaga (EMPs kohaldatav tekst)