Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1155 на Комисията от 14 юли 2016 година относно равностойността на системите за публичен надзор, за гарантиране на качеството, за разследване и санкции за одитори и одиторски дружества в Съединените американски щати в съответствие с Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 4363) (Текст от значение за ЕИП)$