P8_TA(2015)0267 Максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване (COM(2013)0943 — C7-0045/2014 — 2013/0451(COD)) P8_TC1-COD(2013)0451 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юли 2015 г. с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване [Изм. 1] (Това изменение се прилага за целия текст.)