ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 442/96 του Hans-Gert POETTERING προς την Επιτροπή. Προσαρμογή στο ευρωπαϊκό δίκαιο του εθνικού δικαίου που διέπει τα σωματεία