Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 817/2014, 25. juuli 2014 , milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2014. aasta juuli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames