Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/277 af 16. december 2020 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår pentachlorphenol og salte og estere heraf (EØS-relevant tekst)