Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του ανώτατου ορίου για το 2020, του ετήσιου ποσού για το 2019, της πρώτης δόσης για το 2019 και ενδεικτικής και μη δεσμευτικής πρόβλεψης για τα αναμενόμενα ετήσια ποσά των συνεισφορών για τα έτη 2021 και 2022