Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.3872 — United Services Group/Solvus) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ