Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/318 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/311 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία