Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (2017/2073(INI))