Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9643 — ENGIE / Versicherungskammer / Portfolio Companies) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 431/07