Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 430/2011 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2011 , σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 867/2010 για την περίοδο 2010/11