Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Αξιολόγηση των ενεργών ουσιών προϊόντων φυτοπροστασίας (Υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας αριθ.91/414/ΕΟΚ του συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊοντων στην αγορά)