Rättelse till selektiv förslagsinfordran på området rättsliga och inrikes frågor - EuropeAid/116807/C/G/Multi (EUT C 163 av den 12.7.2003)