Kommissionens forordning (EF) nr. 466/2008 af 28. maj 2008 om undersøgelses- og oplysningskrav for importører og producenter af en række prioriterede stoffer i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (EØS-relevant tekst)