Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 280, 27.10.2009) a nařízení Komise (EU) č. 86/2010 ze dne 29. ledna 2010 kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1010/2009, pokud jde o výměnu informací o inspekcích rybářských plavidel třetích zemí a správní ujednání týkající se osvědčení o úlovku (Úř. věst. L 26, 30.01.2010)