Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2000 σχετικά με την απαγόρευση της πώλησης, προμήθειας και εξαγωγής στη Βιρμανία/Μιανμάρ εξοπλισμού δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή ή τρομοκρατία, και τη δέσμευση των κεφαλαίων ορισμένων υψηλών δημοσίων αξιωματούχων στην εν λόγω χώρα