Определение на Съда (осми състав) от 20 ноември 2009 г.#Olivier Martinez и Robert Martinez срещу MGN Ltd.#Искане за преюдициално заключение: Tribunal de grande instance de Paris - Франция.#Регламент (ЕО) № 44/2001 - Съдебна компетентност по граждански и търговски дела - Юрисдикция, която няма правомощието, по смисъла на член 68, параграф 1 ЕО, да сезира Съда с преюдициално запитване - Липса на компетентност на Съда.#Дело C-278/09. Определение на Съда (осми състав) от 20 ноември 2009 г.