Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 314, 2019. gada 5. decembris)