O sljedećim se informacijama obavješćuju ABDOLLAHI Hamed, AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, „Vojno krilo Hezbolaha”, „EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL” („Nacionalna oslobodilačka vojska”), NARODNA FRONTA ZA OSLOBOĐENJE PALESTINE (PFLP), NARODNA FRONTA ZA OSLOBOĐENJE PALESTINE – GLAVNI STOŽER i „SENDERO LUMINOSO” – „SL” („Osvijetljeni put”), osobe i skupine uvrštene na popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu člancima 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta Vijeća 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i Uredbi Vijeća (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (vidjeti priloge Odluci Vijeća (ZVSP) 2020/1132 i Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) 2020/1128) 2021/C 18/03