Решение за изпълнение (ЕС) 2016/904 на Комисията от 8 юни 2016 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно съдържащи пропан-2-ол продукти за дезинфекция на ръцете (Текст от значение за ЕИП)$