Писмен въпрос E-5762/09, зададен от Kathleen Van Brempt (S&D) на Комисията. Принос на белите покриви за борбата срещу изменението на климата