Απόφαση (ΕΕ) 2020/1236 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2020 με την οποία επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν παράταση ορισμένων περιόδων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 5745] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)