2013/66/EU: Sklep Sveta z dne 29. novembra 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo na eni strani in Državo Izrael na drugi strani o spremembi prilog k protokoloma 1 in 2 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani