2013/66/EÚ: Rozhodnutie Rady z  29. novembra 2012 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, ktorou sa menia a dopĺňajú protokoly 1 a 2 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej