Поправка на Позиция (ЕС) № 1/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 — Приета от Съвета на 10 декември 2015 година (ОВ C 56, 12.2.2016 г.)