Υπόθεση T-444/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Αυγούστου 2013 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 26 Ιουνίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις F-135/11, F-51/12 και F-110/12, BU κατά EMA