EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 64/2002 (2002. gada 31. maijs), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika)