Υπόθεση C-543/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2020 [αίτηση του Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG κατά Hauptzollamt Hamburg [Προδικαστική παραπομπή – Τελωνειακή ένωση – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 – Άρθρο 78 – Άρθρο 236, παράγραφος 1 – Διαδικασία εισαγωγής – Επανεξέταση της τελωνειακής διασαφήσεως – Εμπορική πολιτική – Αντιντάμπινγκ – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/82 – Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ – Αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές – Απαλλαγή – Άρθρο 2, παράγραφος 1 – Προϋπόθεση περί προσκομίσεως τιμολογίου αναλήψεως υποχρεώσεως – Μη αναγραφή στοιχείου που απαριθμείται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού 2015/82]