2009/549/EB: 2009 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo siūloma Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės stebėtojų tarybos nario, turinčio patirties viešosios politikos srityje, kandidatūra