Sklep Komisije z dne 23. maja 2001 o mandatu pooblaščenca za zaslišanje nekaterih postopkih o konkurenci (notificirano pod dokumentarno številko C(2001) 1461)Besedilo velja za EGP.