Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru Regij Strategija za najbolj oddaljene regije: dosežki in prihodnji izzivi {SEK(2007) 1112}