Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαικο Κοινοβουλιο, στο Συμβουλιο, στην Ευρωπαικη Οικονομικη και Κοινωνικη Επιτροπη και στην Επιτροπη των Περιφερειων - Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές {SEC(2007) 1112}