Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu