Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 856/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Lammefjordsgulerod (ChOG)]