Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 856/2014 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2014 , για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Lammefjordsgulerod (ΠΓΕ)]