Решение (EС, Евратом) 2016/1697 на Съвета от 16 септември 2016 година за назначаване на член, предложен от Република Финландия, в Европейския икономически и социален комитет