Rådets ståndpunkt (EU) nr 8/2021 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 Antagen av rådet den 16 mars 2021 (Text av betydelse för EES) 2021/C 146/01