Позиция (ЕС) № 8/2021 на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 Приета от Съвета на 16 март 2021 г. (текст от значение за ЕИП) 2021/C 146/01