Zaak T-520/10 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 17 februari 2011 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissie ( „Kort geding — Staatssteun — Compensatie van extra productiekosten van aantal elektriciteitscentrales die gevolg zijn van algemene dienstverplichting om bepaalde hoeveelheden elektriciteit met in eigen land gewonnen steenkool te produceren en invoering van mechanisme voor prioritaire inschakeling van deze centrales — Beschikking om geen bezwaar te maken — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Geen spoedeisendheid — Belangenafweging” )