Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9116 — Morgan Stanley / VTG) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)