Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1095 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν προς τη Δομινικανή Δημοκρατία στο πλαίσιο της ποσόστωσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1187/2009