2018 m. sausio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/649, kuriuo dėl 2014, 2015 ir 2016 m. užregistruotų naujų lengvųjų automobilių masės pokyčių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priedas (Tekstas svarbus EEE. )$