Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/649 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξέλιξη της μάζας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τα έτη 2014, 2015 και 2016 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$